• خدآفرین کورپولری - خدآفرینده
  خدآفرین کورپولری - خدآفرینده
 • بابک قالاسی - کلیبرده
  بابک قالاسی - کلیبرده
 • شاعیرلر مزاری - تبریزده
  شاعیرلر مزاری - تبریزده
 • سلطانیه گنبذی - زنجان دا
  سلطانیه گنبذی - زنجان دا
 • شیخ صفی الدین مقبره سی - اردبیل
  شیخ صفی الدین مقبره سی - اردبیل
 • طغرولون مقبره سی - تهران - ری
  طغرولون مقبره سی - تهران - ری

گزیده مجلات

Previous Next
 • 1
 • 2
80         برای دریافت این نسخه اینجا کلیک کنید         Read more
77         برای دریافت این نسخه اینجا کلیک کنید         Read more
59         برای دریافت این نسخه اینجا کلیک کنید         Read more
74         برای دریافت این نسخه اینجا کلیک کنید         Read more
57         برای دریافت این نسخه اینجا کلیک کنید         Read more
75     برای دریافت این نسخه اینجا کلیک کنید         Read more

دو زبانه بودن ؛ مزيت يا محدوديت

تاريخ پيدايش زبان را در زندگي انسان به دقت نمي توان تعيين كرد.ولي مردمشناسان آن را بين 500 هزار تا1 ميليون سال پيش حدس مي زنند .بنا براين زبان پديده اي بسيار كهن است.دانشمندي بنام ومعروف معتقد است ((كه نوع مفاهيم و درك هايي كه ما مي توانيم داشته باشيم زير نفوذ زبان يا زبان هاي خاصي است كه ما بدان سخن مي گوييم از اين رو مردماني كه با زبان هاي مختلفي سخن مي گويند جهان  را به گونه هاي مختلفي ادارك مي كنند(سولو،1371).معدود كشوري را مي توان سراغ گرفت كه در آن تنها يك ملت زندگي كنند، بلكه بيشتر كشورها متشكل از چندين ملت مي باشند ، كه هر كدام صاحب تمدن فرهنگ و زبان خاص خودشان هستند.

تعريف عملياتي زبان

زبان پديده اي است كه ازديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.براي روشن تر شدن در اينجا چند تعريف آورده مي شود: زبان چيزي است كه با آن گفت وگو مي كنيم ،يك رشته نماد هاي مرسوم اختياري كه به وسيله آنها مقصودمان را بيان و با آن احساسات افكار وتجارب خود را رمز گرداني مي كنيم (شعاري نژاد،روانشناسي رشد).

هر نوع رفتار ارتباطي اعم از اينكه كلامي باشد يا غير كلامي نوعي زبان است.

دو زبانگي

تعريف شعاري نژاد از دو زبانگي:

در يك زمان به دو زبان مانند زبان مادري به آساني و رواني سخن گفتن.((ربر))در فرهنگ روانشناسي خود دو زبانه را چنين تعريف مي كند؛دو زبانه ويژگي شخصي است كه قادر به صحبت كردن به دو زبان با فصاحت وسليسي تقريباً يكسان است به طوري كه به وسيله گويندگان بومي زبان،((خارجي)) تلقي نشود.بايد توجه داشت دو زبانگي را از جنبه هاي گوناگون تعريف كرده اند كه از كاربرد استادانه تا مقداري از يك زبان در نوسان است (شعاري نژاد ،همان).

اثرات مثبت ومنفي دوزبانگي:

بين پژوهشگران  ومتخصصان تعليم وتربيت در مورد تأثيرات دو زبانگي بر روي كودكان از قديم الاايام بحث هاي فراواني وجود داشته است.

بعضي ها معتقدند دو زبانگي داراي اثرات مثبت است و برخي ديگر معتقدند دو زبانگي داراي تأثيرات منفي بر روي پيشرفت زبان ، اهداف تربيتي ،رشد شناختي و هوش دارد(نيلي پور،مقاله ماهيت و مفاهيم اساسي دو زبانگي).

 

اثرات مثبت

-                     كودكي كه در حال يادگيري تكلم به دو زبان است  نه تنها آن زبان ها را به آساني ياد مي گيرد،بلكه در هر دو زبان به مهارت واطمينان مي رسد.كودك در مرحله اوليه يادگيري دو زبان داراي يك دستگاه آوايي است ولي در مرحله بعدي زبان آموزي دستگاههاي دو زبان براي او متمايز مي شود (نيلي پور،همان)

-دو زبانگي ،امكانات اقتصادي را افزايش مي دهد مانند امكان استخدام در شركت هاي چند مليتي و كار در مدرسه جهانگردي.

-گروزين (1982) دو زبانه بودن را يك ذخيره بزرگ براي كودك محسوب مي كند و معتقد است كه كودك  دو زبانه داراي يك آگاهي بيشتر از زبانهاي مختلف است ودر يادگيري زبان هاي جديد در موقيت بهتري قرار دارد.

اثرات منفي

در نتيجه برخورد زبان ها ممكن است دستگاه يك زبان در زبان ديگر تأثير يا نفوذ داشته باشد كه به اصطلاح تداخل زباني گفته مي شود. از سوي ديگر دو زبانگي به شيوه مستقيم  در سرنوشت تحصيلي وشغلي و از اين طريق در پايگاه اجتماعي افراد تأثير مي گذارد.گونه ديگر از پيامدهاي منفي به آثار عاطفي آن برشخصيت و روابط اجتماعي افراد دو زبانه است.در مواردي كه فردي برخوردار از مزيت هاي اجتماعي، به زبان غير از زبان رسمي صحبت كند واكنش شنوندگان ممكن است ناخوشايند نباشد،اما چون تعداد معدودي از اين افراد داراي پايگاه اجتماعي بالايي هستند ممكن است به سبب زباني كه بدان تكلم مي كنند مورد بي مهري قرارگيرند(خوش روش،پايان نامه، بررسي رابط دوزبانه بودن...).تأثيرات آموزش و پرورش بر زبان مادري ،آموزش به زبان مادري و بومي از نظراجتماعي و از نظر روحي رواني در اعتمادبه نفس كودكان تأثير عميقي مي گذاردو آنها راحت مي توانندابراز احساسات كنندو ارتباط فكري و زباني راحت تري را با ديگران برقرار مي كنند.از نظر روانشناختي، آموزش به زبان مادري سبب درك بهتر مطلب مي شودو پيشرفت شناختي،دانش آموز را متأثر مي كند.از نظر اجتماعي سبب جذب راحت تر كودك در محيط اجتماعي او و از نظر عاطفي سبب پيوند عاطفي ناشي از استفاده از زبان مادري در زندگي تحصيلي مي شود و بالاخره از نظر آموزش ،استفاده از زبان مادري سبب بالا رفتن كيفيت وكميت ارتباط درون مدرسه اي ودرون كلاسي خواهد شد.فرد دو زبانه در جمع كمتر صحبت مي كندكه دليل آن

را مي توان در تسلط اندك يا ناكافي بر زبان دوم خود دانست(سيگوان ومك كي،آموزش ومسأله دو زبانگي).آموختن ساير زبانها ((مغز راتقويت مي كند))دانشمندان در پي مطالعه تازه اي نتيجه گيري كرده اند كه زبان دوم بر قواي مغزي انسان مي افزايد.محققان از دانشگاه ((يونيورسيتي كالج لندن)) مغز 105نفررا مطالعه كردند كه 80نفر از آنهادو زبانه بودند .آنها دريافتند ساير زبانها ماده خاكستري مغز را كه مسئوول پردازش اطلاعات است تقويت مي كند درست همان گونه كه ورزش عضلات را تقويت مي كند.خانواده دو زبانه، اكنون جاي هيچ شبهه اي وجود ندارد كه بايد با خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي پذيرفته شده ،برخورد كرد،به خاطر شكل وويژگي هاي آن واز همه مهمتر بخاطر اهميت فوق العاده و نقش آن درتعليم و تربيت دو زبانه.